KMK Buum OÜ, registrikoodiga 11530528 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Marjakas e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping). Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed
on: tel 566 11 788  ja e-kiri info@marjakas.ee

1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

1.1  Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
1.2 Kauba kohaletoimetamise aadress;
1.3 Pangakonto number;
1.4 Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
1.5 Klienditoe andmed

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

2.1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

2.2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja
teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

2.3. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

2.4 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja
teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

2.5 Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3. Õiguslik alus

3.1 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

3.2 Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: teenuse osutamine ja tellimuse vormistamine ja kohale toimetamine, maksmine läbi pangalinkide, Teenuse osutaja raamatupidajale edastamiseks raamatupidamistoimingute täitmiseks.

4. Turvalisus ja andmetele ligipääs

4.1 Isikuandmeid hoitakse cPanel serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu
majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille
andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on
liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

4.2 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et
lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

4.3 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et
kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata
juurdepääsu ja avalikustamise eest.

4.4  KMK Buum OÜ on isikuandmete vastutav töötleja

5. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

5.1. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud
ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

6. Nõusoleku tagasivõtmine

6.1  Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek
tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@marjakas.ee .

7. Säilitamine

7.1 Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on
vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

7.2 Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

7.3 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

7.4 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

8. Kustutamine

8.1 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

9. Ülekandmine

9.1 E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

10. Vaidluste lahendamine

10.1 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel KMK Buum OÜ registrikoodiga 11530528, telefonil +37256611788, info@marjakas.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

11. Vastutus

11.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

11.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

11.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

11.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.